Relatieprincipe 4: Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden.

Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt.’ MATTEÜS 7:1-2 HTB

Dag 22 • Het gevaar van oordelen

Oordelen heeft te maken met onze mening over de gedachten en motieven van andere mensen. Ons oordeel is vaak subjectief. Het is een kunst om liefde en waarheid te bieden zonder veroordelend te zijn. Belangrijke lessen van Jezus:

1. Laat het niet zo zijn dat je het ene zegt en het andere doet; wees niet schijnheilig
2. Oordeel juist over jezelf en wees bereid te veranderen. Laat zien dat je integer bent
3. Geef anderen hetzelfde soort begrip, genade en vergeving als God jou gegeven heeft; toon barmhartigheid

Kort samengevat: geen schijnheiligheid maar integriteit en barmhartigheid.

Schijnheiligheid concentreert zich op de splinter in het oog van de ander terwijl je de balk in eigen oog negeert. Integriteit verwijderd de balk uit je eigen oog. Barmhartigheid verwijderd de splinter uit het oog van de ander. 

Jezus geeft een indrukwekkend voorbeeld, te lezen in JOHANNES 8:3-11. De eyeopener zit in vers 8: ‘Toen zij bleven aandringen, stond Hij op en zei: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!’ Eerst zien we de schijnheiligheid van de aanklagers. Jezus daagde hen uit om integer te zijn en naar de zonde in hun eigen leven te kijken. Toen dropen ze af. Daarna volgden de barmhartige woorden van Jezus ‘…Ik veroordeel u ook niet. Ga maar en zondig voortaan niet meer.’’ JOHANNES 8:11 HTB

Vraag: Zijn er gebieden in jouw leven waar jij de neiging hebt om over anderen te oordelen?

Dag 23 • Zeg nee tegen schijnheiligheid.

Schijnheiligheid is het negeren van de balk in je eigen oog, het wijzen naar fouten in andermans leven en niet bereid zijn om eigen fouten toe te geven of er naar te kijken. 

Jezus heeft het vaker over schijnheiligheid. In MATTEÜS 23:25 BB zegt Hij: ‘‘Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme!’

Huichelaars maken zich vooral druk om de buitenkant en niet om wat zich aan de binnenkant bevindt. Eigenlijk is het: jezelf verstoppen achter een masker. We doen het waarschijnlijk allemaal wel eens want het is gemakkelijk en minder bedreigend. Maar het heeft ook een risico. Als je het vaak doet kun je verstrikt raken in een leven van doen alsof. Je leven wordt dan een show. Jezus zei: ‘Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader.’ MATTEÜS 6:1 BB

De vraag is: wil je gekend worden om je masker of om wie je echt bent? Paulus zegt in ROMEINEN 22:9 NBV: ‘Laat je liefde oprecht zijn…’ Je kunt ook kiezen voor een leven zonder geheimen, een leven waarbij je weet dat mensen je respecteren en van je houden om wie je bent en niet om wie je probeert te zijn. De enige manier om dit in praktijk te brengen is door eerlijk te zijn. Vraag jezelf af op wie je zo graag indruk wilt maken. God laat zich niet misleiden door de buitenkant. Hij prikt er dwars doorheen. Hij zei al tegen Samuel: ‘… een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is.’ 1 SAMUEL16:7BB

Vraag: Zijn er situaties in jouw leven waarin jij je verstopt achter een masker?

Dag 24 • Zeg ja tegen integriteit.

Integriteit is het verwijderen van de balk uit je eigen oog. Het is niet genoeg om de balk alleen maar te zien; je moet er ook iets aan doen. Verwijder de balk. Wees integer.

Je ziet bij andere mensen vaak juist die problemen die het meest voorkomen in je eigen leven. Daarom irriteren ze je soms zo. Maar je kunt dit omdraaien. Laat die irritaties voor jou een motivatie worden om aan jezelf te werken. 

Het vraagt moed om integer te zijn. Het verwijderen van de balk uit je eigen oog is niet gemakkelijk maar wel belangrijk. David zei: ‘Ik weet, mijn God, dat U het hart van mensen op de proef stelt om te zien of zij oprecht zijn, want U ziet graag oprechte mensen… ’ 1 KRONIEKEN 29:17 HTB

Integer zijn is: besluiten de juiste weg te bewandelen. Thuis en op je werk. Je kiest er voor om het goede te doen, ook als niemand je ziet. 

Wat kan helpen om integer te zijn/blijven?
- Spreek de waarheid over jezelf en wees eerlijk over je fouten
- Zoek een vertrouwenspersoon, iemand die voor je bidt
- Vraag God om hulp

Vraag: Heb jij een persoon in je leven bij wie je eerlijk kunt zijn en die voor je bidt?

Dag 25 • Zeg nu tegen barmhartigheid.

Barmhartigheid is het verwijderen van de splinter uit het oog van je broeder of zuster. Het is het alternatief voor oordelen. Oordelen en roddelen gaat heel gemakkelijk maar het is niet goed. Het is ook niet goed om fouten van anderen te negeren door tolerant te zijn. We moeten de ander barmhartig tegemoet treden zoals Jezus dat deed. In liefde waarheid spreken zonder oordeel. We maken allemaal fouten en leven allemaal van genade. Die genade geven we door, zie MATTEÜS 6:12 BB Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.’ 

Oprechte barmhartigheid vraagt moed. Mensen worden niet blij als je een vinger legt op een gevoelige plek. Ze zullen je zeggen dat jij je met je eigen zaken moet bemoeien. En wat moet je dan doen? Doen wat Jezus deed: ga door met barmhartigheid te tonen. Jezus vergaf de mensen, zelfs toen Hij werd afgewezen, belachelijk gemaakt en uiteindelijk aan een kruis genageld werd. 

Hoe kun je barmhartigheid tonen?
- Wees goed. Vriendelijke woorden en daden hebben een groter effect dan je ooit zult beseffen.
- Wees bescheiden. Daarmee neem je een risico maar als niemand het doet zullen relaties belemmerd worden door trots.
- Wees geduldig. Besef dat jij ook het geduld van anderen nodig hebt.
- Verdraag elkaar. Je zult het niet met iedereen eens zijn maar je kunt proberen anderen te verdragen. Dan blijft de vrede bewaard.
- Vergeef. Als je dit moeilijk vindt vraag God dan om kracht. 

Vergeven is heel belangrijk. Als je niet vergeeft groeit er bitterheid in je hart en dat vernietigt relaties. Je verliest ook je eigen vergeving. Lees wat Jezus zegt in MATTEÜS 6:14-15 BBAls jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven.’ Denk hierbij ook aan de gelijkenis die Jezus vertelde over de man die niet vergeven wou (MATTEÜS 18:28-35.) Deze gelijkenis leert ons dat het belangrijk is dat vergeving je hart bereikt. Dan weet je hoe belangrijk het is en kun je het ook gemakkelijker weer doorgeven.

Als je barmhartig kunt zijn voor anderen komt dat je zelf ten goede.

Jezus zegt in MATTEÜS 5:7 BB: Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen. Want dan zal God voor jou ook goed en vriendelijk zijn.’

Vraag: Aan wie kan jij vandaag barmhartigheid tonen?

Dag 26 • Gods barmhartigheid begrijpen.

Gods barmhartigheid is overweldigend. Hij overlaadt ons met het goede terwijl wij dat niet verdiend hebben. We mogen elke dag vrijmoedig bij Hem komen om te vragen wat wij nodig hebben, zie HEBREEËN 4:6 HSV ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’
Als je Gods barmhartigheid op je in laat werken zal dat jou ook barmhartiger maken.

Vraag: Welk effect heeft Gods genade en barmhartigheid op jou?

Dag 27 • Gods oordeel begrijpen.

Om gezonde relaties te hebben moet je het besluit nemen om het uiteindelijke oordeel aan God over te laten. Net als Paulus zegt in ROMEINEN 12:19 BB Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de Boeken: "Laat het aan Mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer."’

Het is niet altijd gemakkelijk om op daarop te vertrouwen, vooral niet als je gekwetst bent. Maar God is als enige in staat om te oordelen over wat er in de mens verborgen is. We kunnen het aan Hem overlaten. Hij zal rechtvaardig straffen en belonen, zie ook 1 KORINTIËRS 4:5 HTB ‘Sta dus niet met uw oordeel klaar. Laat dat rusten tot de Here komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt, aan het licht brengen, en Hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Dan zal Hij iedereen de eer geven die hem toekomt.’ 

Gods oordeel is niet iets om bang voor te zijn. Als je Jezus kent en in Hem gelooft ben je al van de dood overgegaan naar het leven, zie Johannes5:24HTB.Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.’

Vraag: Geloof jij dat God rechtvaardig oordeelt?

Dag 28 • De waarheid over jezelf zien.

In ROMEINEN 3:23-24 HTB staat:Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.’

Er zijn dus twee waarheden die je goed moet zien:
- Ik heb gezondigd.
- Ik ben vergeven.

Hoe duidelijker je deze twee waarheden ziet, hoe minder oordelend je wordt. En dat is belangrijk… ‘Want God zal hard oordelen over mensen die hard zijn tegen andere mensen. Maar als je goed en vriendelijk bent voor anderen, zal dat veroordeling overwinnen.’ JAKOBUS 2:13 BB

Barmhartigheid overwint het oordeel!

Ben je benieuwd hoe het met jou voorstaat? Doe dan de zelftest op bladzijde 255-256 van het boek. Deze vragen zullen je aanzetten tot groei en verandering zodat je betere relaties zult krijgen.

bijeenkomsten

KINDEREN

Op zondag beginnen de kinderen meteen om 10:00 uur met hun eigen programma. Elke groep heeft een eigen ruimte waarin veiligheid en relaties centraal staan.

LEES MEER

JONGEREN

Iedere twee weken hebben we parallel aan de samenkomst een NEXT morning voor jongeren tussen 12 en 18. Jongeren trekken met elkaar op in het volgen van Jezus – in hun eigen cultuur.

LEES MEER

KERNEN

In kleine groepen komen we door de week bij elkaar thuis, om anderen persoonlijk te kennen, gekend te worden, in elkaars leven te delen en met elkaar op te trekken in het volgen van Jezus.

LEES MEER

De Zoete Inval

Samen lunchen, gezelligheid, spellen & voor jong & oud. Familie, buren & kenissen van harte uitgenodigd! Iedere 3e zondag om 12:00!

LEES MEER