Onze geloofsbelijdenis

God

 • God is schepper van al de zichtbare en onzichtbare dingen en heerst over het universum.
 • Hij is almachtig en volmaakt en is aan niemand verantwoording schuldig.
 • Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob en de Vader van Jezus Christus.
 • Hij is onze Vader die ons liefheeft en wil voorzien in onze behoeften voor onze geest, ziel en lichaam.
 • God de Vader openbaart zich samen met de Zoon en de Heilige Geest als de enige echte God.
 • Jezus Christus

  • Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God, de beloofde Messias, geboren uit de maagd Maria.
  • Hij was voor de schepping reeds bij God de Vader.
  • Hij gaf Zijn leven aan het kruis als het volmaakte offer voor de zonde van alle mensen.
  • Hij stond op uit de dood, steeg op naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van de Vader.
  • Hij doopt de gelovigen met de Heilige Geest.
  • Hij is onze Heer, de koning der koningen, en zal terugkomen als overwinnaar in heel de schepping en zal oordelen over de levenden en de doden.
 • De Heilige Geest van God

  • De Heilige Geest overtuigt ons van de waarheid zoals Christus die leert.
  • Hij bewerkt onze transformatie tot kind van God en vormt ons naar het beeld van Jezus.
  • Hij is onze gids, helper en trooster die leeft in hen die de Here Jezus Christus liefhebben.
  • Hij rust ons toe met kracht om te dienen in Gods Koninkrijk en werkt met Zijn gaven door ons heen.
 • De mens

  • God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen als heerser over de schepping, en om met Hem te leven.
  • Door rebellie tegen God is de mens gescheiden van God en onder Zijn oordeel. Uit zichzelf kan de mens dit niet herstellen.
  • Verzoening krijgt de mens alleen door het persoonlijk in geloof aanvaarden van het offer van Jezus Christus.
  • Dan ontvangt de mens een nieuw leven waarin God hem herstelt naar het beeld van Christus.
  • Zij die volharden in het geloof ontvangen na dit aardse leven een nieuw lichaam bij de opstanding en zullen met Christus als koningen heersen.
 • De Bijbel

  • De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God waardoor Hij zich openbaart aan de mens.
  • Door de Bijbel kunnen de mensen God leren kennen en Zijn stem verstaan en begrijpen.
  • De Bijbel is de enige en onfeilbare leidraad die ons leert hoe we moeten leven in geloof.
  • God bevestigt ook vandaag de waarheid van de Bijbel door tekenen en wonderen door de Heilige Geest.
 • De gemeente (kerk) van Christus

  • De gemeente (de kerk) wordt gevormd door mensen uit alle volken en tijden, Jood en niet-Jood, die geloven in Jezus Christus en Hem belijden als Heer.
  • Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, Zijn lichaam.
  • Het is de roeping van de gemeente om God te verheerlijken en Jezus Christus in de zichtbare en onzichtbare wereld bekend te maken opdat mensen uit alle volken Hem gaan volgen.
  • Dit zal doorgaan totdat Christus terugkomt om Zijn gemeente tot zich te nemen.

Hoe we vanuit onze passie leven, ontdek je in onze activiteiten.

© 2010-2016 de Lichtstad, Evangelische Gemeente in Eindhoven — sitemap